ข้อมูลนักวิจัย : ธนภูมิ เฟื่องเพียร

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเสริมงานเชื่อไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 324,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)