ข้อมูลนักวิจัย : อภิศักดิ์ พรหมฝาย

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและนับลูกพันธุ์ปลา 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การนำเสนอภาพวัตถุ 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีโฮโลกราฟฟิคเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ท้องถิ่นอุตรดิตถ์สู่อาเซียน กรณีศึกษา ผ้าไทยโบราณ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครื่องวัดความสุกสำหรับทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การจำแนกระดับความสุกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล โดยการตรวจสอบระดับสีผิวเปลือกทุเรียนด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซชี 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การหาค่าระดับความเอียงที่เหมาะสมที่สุดของชุดรางนับลูกพันธุ์ปลานิลสำหรับกระบวนการนับลูกพันธุ์ปลานิลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์