ข้อมูลนักวิจัย : อภิศักดิ์ พรหมฝาย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครื่องวัดความสุกสำหรับทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สกว.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่มสัญญา (30 มกราคม 2558)