ข้อมูลนักวิจัย : อภิศักดิ์ พรหมฝาย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและนับลูกพันธุ์ปลา
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 271,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)