ข้อมูลนักวิจัย : อภิศักดิ์ พรหมฝาย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การนำเสนอภาพวัตถุ 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีโฮโลกราฟฟิคเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ท้องถิ่นอุตรดิตถ์สู่อาเซียน กรณีศึกษา ผ้าไทยโบราณ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 42,500.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (30 เมษายน 2558-กันยายน 2558)