ข้อมูลนักวิจัย : อิสริยพร หลวงหาญ

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อขบวนรถไฟเส้นทางอุตรดิตถ์- กรุงเทพฯ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การกำหนดตัวแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีที่เหมาะสม กรณีศึกษา สำนักงาน อ.ส.ค. สุโขทัย 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

แนวทางการยกระดับมาตรฐานการบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วย ต้นทุนต่ำที่สุดไปยังกัมพูชา กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การกำหนดตัวแบบอัตราขนส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์นมสดยูเอชทีที่เหมาะสม กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีที่เหมาะสม ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์ โพแนนเชียล 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์