ข้อมูลนักวิจัย : อิสริยพร หลวงหาญ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : แนวทางการยกระดับมาตรฐานการบริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
มกราคม 59 - มกราคม 60