ข้อมูลนักวิจัย : สิงหา ปรารมภ์

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก กรณีศึกษา กลุ่มศิลปหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปากดง 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากขยะเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ออกแบบของที่ระลึกจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไก่ต้อย 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวกรณีศึกษา วัดหนองบัว จังหวัดน่าน 2562

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบจุดหมายตา : กรณีศึกษาวัดหนองบัว จังหวัดน่าน 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก 2563

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์