ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ผลของความร้อนจากแผ่นความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้า ที่มีต่อประสิทธิภาพการอัดรีดแผ่นใบตองที่ใช้เป็นวัดสุสำหรับห่อขนมเทียนเสวย
ปีที่จัดทำ : 2552
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุตรดิตถ์ ปี (2552)
วันที่ตีพิมพ์ : 9 ก.ค.-ก.ย. 52
หน้าที่ : 103-118
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ