ข้อมูลนักวิจัย : ไพโรจน์ นะเที่ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองสำหรับห่อขนมเทียนเสวย โดยใช้แผ่นความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้า
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 4-5 ก.ย. 51
หน้าที่ : 166
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ