ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Protable field prototype for electrocardiogram monitoring
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ ขันจา ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 5-7 ต.ค. 51
หน้าที่ : -
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ