ข้อมูลนักวิจัย : ภานุวัฒน์ ขันจา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช่องสัญญาณ
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ EECON-31 NECTEC-ACE 2008 ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 24-25 ก.ย. 51
หน้าที่ : 1249-1252
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ