ข้อมูลนักวิจัย : อิสริยพร หลวงหาญ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การกำหนดตัวแบบอัตราขนส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์นมสดยูเอชทีที่เหมาะสม กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Thai VCML ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : มิ.ย. 62
หน้าที่ : 9-20
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ของ สำนักงาน อ.ส.ค. สุโขทัย เพื่อเสนอแนวทางในการพิจารณารับข้อเสนออัตราค่าขนส่งสินค้าของบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า ผู้วิจัยได้ออกแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับกำหนดตัวแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าของกรณีศึกษา จากการวิเคราะห์ตัวแบบกำหนดตราค่าขนส่งสินค้า 3 ตัวแบบตัวแบบที่ 1 วิธีปัจจุบัน เป็นเงิน 21,000 บาทต่อเที่ยว ตัวแบบที่ 2 วิธีให้ส่วนลด เป็นเงิน 33,600 บาทต่อเที่ยว และตัวแบบที่ 13 วิธี Reduced Costs เป็นเงิน 16,368 บาทต่อ เที่ยว สรุปได้ว่า ตัวแบบอัตราค่าขนส่งสินค้าที่เหมาะสมที่สุด คือ ตัวแบบที่ 3 วิธี Reduced Costs เนื่องจากเป็นตัวแบบที่ ส่งผลให้ค่าชนส่งสินค้าต่ำสุด ลดลง 4,632 บาท (21,000 - 16,368) คิดเป็นร้อยละ 22.06 ของค่าขนส่งสินค้าตัวแบบ ที่ 1 วิธีปัจจุบัน
คำสำคัญ : อัตราค่าขนส่ง; ต้นทุนขนส่ง; ผลิตภัณฑ์นม;ตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ