ข้อมูลนักวิจัย : สิงหา ปรารมภ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : 18 ธ.ค. 63
หน้าที่ : 1823-1833
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้จังหวัดแพร่ ประกอบธุรกิจทางด้านเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก ด้วยปัจจุบันไม้ที่นำมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ลดน้อยลงไป แต่ยังคงมีเศษไม้ที่ทางกลุ่มเก็บไว้เพื่อรอการนำมาสร้างเฟอร์นิเจอร์อยู่เป็ นจำนวนมาก โดยงาน วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเหลือใช้ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนารูปแบบ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ ผู้ผลิตและผู้บริโภค 169 คน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ หรือเยี่ยมชม กลุ่มวิสหกิจฯ ในรอบ 2 เดือน ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 ผลของการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเหลือใช้ พบว่า แนวคิดของการนำรูปลักษณ์ของแหย่งช้างเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไมเ้หลือทิ้งร่วมกับผ้าทอพื้นเมืองของชุมชน ให้เกิด อัตลักษณ์มากที่สุด ส่วนที่ 2 ผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนารูปแบบ พบว่า รายการความปลอดภัยเฟอร์นิเจอร์อยู่ระดับมากที่สุด (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) และรายการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.50,
S.D = 0.73) ตามลำดับ

คำสำคัญ: เฟอร์นิเจอร์, เศษไม้สัก, กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่
หมายเหตุ :
สิงหา ปรารมภ์. (2563). การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563. (น. 1823-1833). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

เอกสารประกอบ