ข้อมูลนักวิจัย : สิงหา ปรารมภ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบจุดหมายตา : กรณีศึกษาวัดหนองบัว จังหวัดน่าน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 350,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
ธันวาคม 58 - ธันวาคม 59