ข้อมูลนักวิจัย : สิงหา ปรารมภ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 293,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559