ข้อมูลนักวิจัย : อภิศักดิ์ พรหมฝาย

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การหาค่าระดับความเอียงที่เหมาะสมที่สุดของชุดรางนับลูกพันธุ์ปลานิลสำหรับกระบวนการนับลูกพันธุ์ปลานิลด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 16 ธ.ค. 2561
หน้าที่ : 1-6
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
อ.วรพล มะโนสร้อย
ผศ.ดร.วีระพล คงนุ่น