ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : กรกฎาคม 2562
หน้าที่ : 159-169
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
กรณีศึกษารูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ โดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 "ยกระดับคุณภาพการศึกษา" เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยกรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการดำเนินงานส่งนักศึกษาออกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษามาแล้ว 7 ปี และได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 6 ผลงาน รางวัลสหกิจศึกษา เด่นระดับเคลือข่ายภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2562 จำนวน 49 รางวัล รวมผลงาน ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 55 รางวัล โครงการคุณภาพของนักศึกษามีประโยชน์กับสถานประกอบการและ สามารถใช้งานได้จริง เป็นการร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมการทำงานและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การได้งานทำของบัณฑิตสหกิจศึกษาได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษาและภายใน 6 เดือนร้อยละ 100
คำสำคัญ: สหกิจศึกษา, การจัดการ ศึกกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ธนภูมิ เฟื่องเพียร
วันวิสาข์ พิระภาค

เอกสารประกอบ