ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การหาค่าความเหมาะสมของตัวแปรในระบบติดตามดวงอาทิตย์
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 29-31 ต.ค. 51
หน้าที่ : 827-830
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ