ข้อมูลนักวิจัย : สารัลย์ กระจง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การควบคุมความเหมาะสมของระบบติดตามดวงอาทิตย์โดยวิธีการพันธุศาสตร์
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสาร NECTEC Technical Journal ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 24 ก.ย. 51
หน้าที่ : 203-209
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ