ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ปัญหาการพังทลายของตลิ่งลำน้ำสวดและแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 18-19 ต.ค. 2561
หน้าที่ : 1-12
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :