ข้อมูลนักวิจัย : สมเจตน์ บุญชื่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับแลหลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : สมเจตน์ บุญชื่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : 17 ธ.ค. 2563
หน้าที่ : 874-885
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สำหรับการหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างสมาชิกผู้ใช้ระบบของเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำการทดสอบระบบโดยมีผู้ใช้ 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ และผู้ใช้ทั่วไป สรุปผลการวิจัยพบว่า (1.) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก และพบว่าระบบมีความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลอยู่ในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ร้อยละสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ ร้อยละ 92 และ(2.) ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล-หลินลับแล
หมายเหตุ :
สมเจตน์ บุญชื่น, และสุภัตรา ปินจันทร์. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับแลหลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563. (น. 874-885). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

เอกสารประกอบ