ข้อมูลนักวิจัย : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : กระบวนการสร้างคุณค่ายกระดับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการเทพสตรี I-TEC ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค. - มิ.ย. 63
หน้าที่ : 50-59
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
วัตถุประสงค์มีดังนี้ 1) เพื่อสร้างกระบวนการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แบบชุมชน มีส่วนร่วม 2) เพื่อพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร จ.แพร่ โดยชุมชน มีส่วนร่วม 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร จ.แพร่ และกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยได้สนทนากลุ่มและออกแบบโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน พบว่าการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แนวคิด Participatory action research PAR ทำให้ได้กระบวนการที่มาของข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แบบชุมชนมีส่วนร่วมกับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพรเพื่อนำข้อมูลออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อนำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า การออกแบบมุ่งเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม โดยทางกลุ่มสรุปให้ใช้ คำว่า “ปาล์มทอง” และตกแต่งด้วยกราฟิกรูปใบปาล์มสีทองผสมผสานกับรูปฝั่ง ซึ่งมาจากเรื่องเล่าที่มาของพระธาตุนาคราชปาล์มทองและเป็นที่มาของวัตถุดิบหลัก ด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายประมาณการต่อเดือน 20 ก้อน จะสามารถสร้างกำไรให้แก่สมาชิกในกลุ่มจำนวน 30 คน เฉลี่ยคนละ 43.21 บาทต่อเดือน เมื่อเทียบกับกำไรจากบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับคนละ 445 บาท จะมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 11 เท่า เมื่อนำไปประเมินความพึงพอใจกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร จ.แพร่ และกลุ่มผู้บริโภค จำนวน 100 คน โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการตลาด 4P พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (Product) มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.41) ส่วนคำเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD 0.53)
คำสำคัญ : กระบวนการสร้างคุณคำ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ชุมชนมีส่วนร่วม
หมายเหตุ :
เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ. (2563). กระบวนการสร้างคุณค่ายกระดับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้ง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร อำเภอสอง จังหวัดแพร่. วารสารวิชาการเทพสตรี I-TEC, 15(1), 50-59.

เอกสารประกอบ