ข้อมูลนักวิจัย : กณพ วัฒนา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : กณพ วัฒนา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
เมษายน 59 - เมษายน 60