ข้อมูลนักวิจัย : ศุทธินี กล่อมแสร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลื่นในกระบวนการทอผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านร่องยาง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 45,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
มกราคม 59 - มกราคม 60