ข้อมูลนักวิจัย : วาทิต วงษ์ดอกไม้

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ที่เหมาะสมในแปลง ทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 62,600.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 –30 เม.ย. 2561)