ข้อมูลนักวิจัย : วาทิต วงษ์ดอกไม้

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : 17-18 ส.ค. 63
หน้าที่ : 256-267
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เพื่อลดเวลาการจัดกรรมการคุมสอบและลดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คณะฯ ในการจัดกรรมการคุมสอบ และ 3) เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 10 คน และเจ้าหน้าที่คณะฯ จำนวน 2 คน จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการดำเนินการวิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบการพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบและพัฒนามีการทำงาน 4 กระบวนการ ได้แก่ ตรวจสอบตารางสอบ, การจัดกรรมการคุมสอบ, ประมวลผลกรรมการคุมสอบ และ ค้นหาข้อมูลตารางสอบสามารถใช้งานผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า การประเมินระบบการทำงานของฐานข้อมูลฯ โดยผู้เชียวชาญ มีระดับประเมินโดยรวมเฉลี่ย ทั้งหมดอยู่ในระดับดี ( = 4.21, S.D = 0.37) และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ( = 4,14, S.D. = 0.31) เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม ระบบฐานข้อมูลฯ ที่พัฒนามีประสิทธิภาพดีกว่า โดยเฉพาะในด้านการลดเวลา และความถูกต้องของข้อมูล

คำสำคัญ: กรรมการคุมสอบ การจัดตารางคุมสอบ ระบบฐานข้อมูล
หมายเหตุ :
วาทิต วงษ์ดอกไม้, วราภรณ์ ชนะพรมมา, ปริญญา ดีรัศมี. (2563). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”. (น. 256-267). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

เอกสารประกอบ