ข้อมูลนักวิจัย : วาทิต วงษ์ดอกไม้

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 12-13 ธ.ค. 62
หน้าที่ : 510-517
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนบุคคลตามพันธกิจสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System development life cycle: SDLC) มี 4 ระยะ คือ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบระบบ และการนำไปใช้งาน ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์พัฒนาด้วยภาษา PHP และจัดการฐานข้อมูลโดย MySQL โดยแบ่งเป็น 9 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป, ระบบจัดการสมาชิก, , ระบบจัดการภาระงาน, ระบบบันทึกภาระงาน, ระบบรายงาน, ระบบส่งออกเอกสาร, ระบบบันทึกประวัติบุคลากร,ระบบการจัดการข้อมูล และระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ใช้การทดสอบแบบกล่องดำ (Black box test) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฯ ผลการทดสอบข้อมูลโดยรวมทั้งระบบค่าเฉลี่ย (x ̅) เท่ากับ 4.57 และค่า S.D. เท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับมากที่สุดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบฯ เท่ากับร้อยละ 91.4 สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้งานได้ดี และผลการทดสอบการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศฯ ที่พัฒนามีค่าเฉลี่ย (x ̅) เท่ากับ 4.61 และค่า S.D. เท่ากับ 0.64 อยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง
คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การประกันคุณภาพการศึกษา, วงจรการพัฒนาระบบ
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา
อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา
รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์

เอกสารประกอบ