ข้อมูลนักวิจัย : ครรชิต พิระภาค

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนป่าต้นน้ำห้วยฝางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สกอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบประมาณ : 300,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (มกราคม 2558 –มกราคม 2559)