ข้อมูลนักวิจัย : ครรชิต พิระภาค

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การบูรณาการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำห้วยขุนฝาง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 182,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)