ข้อมูลนักวิจัย : ครรชิต พิระภาค

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสำรวจและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของพื้นที่ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 80,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
3 พ.ค.61 – ส.ค. 61