ข้อมูลนักวิจัย : รัฐพล ดุลยะลา

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : โครงการแปรรูปมันสับปะหลัง บ้านค้างปินใจ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ประจำตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพให้มีรายได้มากขึ้น
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : รัฐพล ดุลยะลา ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 120,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
มี.ค. 2562 – ก.ค. 2562