ข้อมูลนักวิจัย : สุภัตรา ปินจันทร์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้การทำเกษตรทฤษฏีใหม่สู่การเป็น Smart Farming
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 121,920.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 –30 เม.ย. 2561)