ข้อมูลนักวิจัย : ธนัตถา กรพิทักษ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสังเคราะห์รูปแบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับภาคี
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 77,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 –30 เม.ย. 2561)