ข้อมูลนักวิจัย : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การสร้างต้นแบบระบบบำบัด ก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะระดับชุมชน
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 75,400.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560