ข้อมูลนักวิจัย : ภัทร์อร ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 59,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559