ข้อมูลนักวิจัย : ภัทร์อร ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 14 ธ.ค. 2560
หน้าที่ : 662-677
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :