ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักชั้นดินเหนียวแข็งด้วยวิธีการตอกหยั่งเบา
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค. - ก.ย. 63
หน้าที่ : 127-136
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดิน โดยวิธีการทดสอบตอกหยั่งเบา (Kunzelstab Penetration Test, KPT) และนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบดังกล่าวเปรียบเทียบกับผลการทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน (SPT) จากผลการศึกษาพบว่าการคาดคะเนลักษณะชั้นดินจากผลการทดสอบตอกหยั่งเบาบ่งชี้ถึงชั้นดินที่มีความระดับแข็งกว่าการคาดคะเนจากผลการทดสอบตอกทะลวงแบบมาตรฐานที่ระดับความลึกเดียวกัน ในช่วงร้อยละ 48-98 โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าการทดสอบตอกทะลวงมาตรฐาน (NSPT) และการทดสอบตอกหยังเบา (NKPT) ทั้งในกรณีที่ไม่มีการปรับแก้ (N) และค่าที่ปรับแก้ (N') มีแนวโน้มที่สอดคล้องกัน โดยมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ในลักษณะเชิงเส้น (Linear) ดังนี้ NSPT = 0.0423KPT + 10.455

คำสำคัญ: กำลังต้านทานแรงเฉือน, การทดสอบตอกหยังเบา, วิศวกรรมฐานราก, การทดสอบในสนาม
หมายเหตุ :
อรุณเดช บุญสูง. (2563). การประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักชั้นดินเหนียวแข็งด้วยวิธีการตอกหยั่งเบา. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 31(3), 127-136.

เอกสารประกอบ