ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : วัสดุควบคุมกำลังต่ำจากกากของเหลืออุตสาหกรรมแต่งแร่ดินขาว
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : เม.ย. - มิ.ย. 63
หน้าที่ : 159-172
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติด้านกำลังของวัสดุควบคุมกำลังตำที่ใช้กากดินขาวมาทดแทนมวลรวมโดยใช้เถ้าลอย (Fly Ash FA) รวมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ประเภทที่ 1 (Ordinary Portland Cement, OPD) เป็นสารเชื่อมประสาน (Binder) ที่ปริมาณ 1%, 3%, 5%, 7%, 9% และ 11% โดยน้ำหนักของกากดินขาว ทั้งนี้ ศึกษาสมบัติดังกล่าวด้วยวิธีการทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม 3, 7, 14, 28 และ 60 วัน โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสมได้จากการพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบกับไหลแผ่ และการยุบตัว ผลการศึกษาพบว่า สมบัติในสภาวะเหลวของวัสดีควบคุมก็ลังตกจากกากดินขาวขึ้นกับปริมาณเถ้าลอยที่ใช้ในการผสม การใช้เถ้าลอยรามกับปูนซีเมนต์ทำให้ปริมาณความต้องการน้ำลดลงประมาณ 896 เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ใช้ปนซีเมนต์เป็นสารเชื่อมประสานเพียงอย่างเดียวและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าลอย ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องมาจากอนุภาคของเถ้าลอยมีสัณฐานเป็นทรงกลม ดังนั้นเมื่อมีน้ำในส่วนผสม จึงเคลือบบริเวณพื้นผิวทำให้เถ้าลอยมีสมบัติเป็นวัสดุหล่อลื่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารเชื่อมประสาน (เพิ่มอัตราส่วน OPC : FA) ในช่วง 1% - 11% ไม่ส่งผลต่อปริมาณความต้องการน้ำเพื่อให้เกิดการยุบตัวที่ค่าๆ หนึ่ง การใช้เถ้าลอยร่วมในสารเชื่อมประสานที่ทุกปริมาณทำให้เวลาการสูญเสียค่การยุบตัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผลการทดสอบค่ากว่าลังรับแรงอัดแกนเดียวยังแสดงให้เห็นว่า ลักษณะการวิบัติของก้อนตัวอย่างที่มีปริมาณสารเชื่อมประสานในปริมาณมาก แม้จะมีอายุการปมน้อย จะแสดงพฤติกรรมแบบแข็งเกร็ง ในทางกลับกันหากก้อนตัวอย่างมีปริมาณสารเชื่อมประสานน้อย แม้อายุการบ่มมาก จะแสดงพฤติกรรมแบบยืดเหนียว โดยวัสดุควบคุมกำลังทำจากกากดินขาวผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอยสามารถพัฒนากำลังได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานตามข้อกำหนดของวัสดุควบคุมกำลังตำตามมาตรฐาน ACI 229R (ACI, 1999)
หมายเหตุ :
อรุณเดช บุญสูง. (2563). วัสดุควบคุมกำลังต่ำจากกากของเหลืออุตสาหกรรมแต่งแร่ดินขาว. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 43(2), 159-172.

เอกสารประกอบ