ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการเป็นปอซโซลานและวัสดุทดแทนซีเมนต์บางส่วน
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 70,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
3 พ.ค.61 – ส.ค. 61