ข้อมูลนักวิจัย : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : กลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อยกระดับการมีงานทำของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สกอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบประมาณ : 145,800.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (19 ม.ค. 2560-18 ม.ค. 2561)