ข้อมูลนักวิจัย : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะและการเลือกใช้กิจกรรมด้านความปลอดภัยในงาน ก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. Volume 20 issue 2 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562
หน้าที่ : 256-267
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของกิจกรรมด้านความ ปลอดภัยในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดกลางและเล็ก และ 2) เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก กิจกรรมด้านความปลอดภัยในมุมมองของบุคลากรภาครัฐและเอกชน โดยคัดเลือก 15 กิจกรรมความ ปลอดภัยตามข้อกําหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิจารณา 3 ด้านคือ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย โดยการสอบถามกลุ่มนายช่างควบคุมงานก่อสร้างในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จากการศึกษาคุณลักษณะกิจกรรมด้านความปลอดภัยพบว่า 1) กิจกรรมการวิเคราะห์อุบัติภัย ของงานใช้ผู้รับผิดชอบน้อยที่สุด 2) กิจกรรมการฝึกปฐมพยาบาลใช้ระยะเวลาของกิจกรรมเร็วที่สุด แต่ กิจกรรมการวิเคราะห์อุบัติภัยของงานใช้ระยะเวลาของกิจกรรมนานที่สุด 3) กิจกรรมคณะกรรมการ ความปลอดภัยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่กิจกรรมกระบวนการทํางานที่ปลอดภัยใช้ค่าใช้จ่ายสูงที่สุด การ เลือกกิจกรรมด้านความปลอดภัยพบว่า มุมมองภาครัฐเลือก 5 กิจกรรมแรกคือ 1) การใช้อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล 2) การปฐมนิเทศ 3) การประชุมกล่องเครื่องมือ 4) การยกย่องและให้รางวัล และ 5) การวางแผนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับมุมมองภาคเอกชน คือ 1) การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน บุคคล 2) กิจกรรมกฎด้านความปลอดภัย 3) กระบวนการทํางานที่ปลอดภัย 4) การปฐมนิเทศ และ 5) นโยบายด้านความปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเลือกกิจกรรมด้านความ ปลอดภัยพบว่า ภาครัฐจะเลือกกิจกรรมที่มีลักษณะเชิงป้องกัน ในขณะที่ภาคเอกชนพิจารณาค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการจัดกิจกรรม และ
ภาพลักษณ์ กิจกรรมด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดการด้านความปลอดภัย
หมายเหตุ :
TCI กลุ่ม 2
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=100

เอกสารประกอบ