ข้อมูลนักวิจัย : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อสร้างหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 48,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
เมษายน 59 - เมษายน 60