ข้อมูลนักวิจัย : เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 72,160.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 –30 เม.ย. 2561)