ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : วิจัย)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2561 การประยุกต์ใช้ถ่านป่นจากเปลือกเม็ดม... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การสำรวจและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีส่วน... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปล... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)