คณะกรรมการ

อาจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร : กรรมการ

อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ : กรรมการ

อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล : กรรมการ

อาจารย์สิงหา ปรารมภ์ : กรรมการ

อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล : กรรมการ

อาจารย์ศักดิ์ดา หอมหวน : กรรมการ

อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์ : กรรมการ

อาจารย์สารัลย์ กระจง : กรรมการ

อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา : กรรมการ

นายสมพร หมวกทอง : กรรมการและเลขานุการ