ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน โดยมีความประสงค์แสดงเจตนารมณ์ร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางวิชาการ ร่วมกันภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และศูนย์พัฒนาฝีมื อแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมมือและให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทักษะวิชาการให้กับบุคลากรในภาครัฐ เอกชนและบุคลากรในท้องถิ่นที่ทั้งสองหน่วยงานจัดขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้เห็นชอบร่วมกันในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงานเพื่อให้ดำเนินงานเป็นรูปธรรมและมีเจตนารมณ์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งสองฝ่าย จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้ดำเนินการขออนุญาติจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผ่านทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับใบอนุญาติดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ อต ๐๐๑/๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ได้รับอนุญาติมีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน 2 สาขาอาชีพ คือ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมและช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

  • - เพื่อเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเป็นทางการ
    - เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ใน 2 สาขาอาชีพ คือ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมและช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ