บุคลากร

อ.ศุทธินี กล่อมแสร์ : ประธานหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมระบบการผลิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.บ.,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.บ.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมอุตสาหการ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.บ.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ.ดุษฎี บุญธรรม : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์: อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • Ph.D.,Industrial Education,Punjad University , India
 • กศ.ม.,อุตสาหกรมศึกษา,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บธ.บ.,การจัดการธุรกิจ,มหาวิทยาลัยนเรศวร