บุคลากร

อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ : ประธานหลักสูตร

 • วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

อ.ศุทธินี กล่อมแสร์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมระบบการผลิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.บ.,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.บ.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์: อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • Ph.D.,Industrial Education,Punjad University , India
 • กศ.ม.,อุตสาหกรมศึกษา,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บธ.บ.,การจัดการธุรกิจ,มหาวิทยาลัยนเรศวร