บุคลากร

อ.ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล: ประธานหลักสูตร

 • วท.ด.,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.ม.,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ค.บ.สังคมศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต พิระภาค : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วท.ม.,ภูมิศาสตร์สารสนเทศ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ.สถิติ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.ดร.รัชดา คำจริง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ปร.ด.,การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน(หลักสูตรนานาชาติ),มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วท.ม.,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.,ภูมิศาสตร์,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ปกรณ์ เข็มมงคล : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วท.ม.,คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม,มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คอ.บ.วิศวกรรมโยธา,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์

อ.ธีรศักดิ์ อุปการ: อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วท.ม.,เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วท.บ.,ภูมิศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่