บุคลากร

อ.ธีรศักดิ์ อุปการ : ประธานหลักสูตร

  • วท.ม.,เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • วท.บ.,ภูมิศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ครรชิต พิระภาค : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วท.ม.,ภูมิศาสตร์สารสนเทศ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.บ.สถิติ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.รัชดา คำจริง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วท.ม.,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วท.บ.,ภูมิศาสตร์,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ปกรณ์ เข็มมงคล : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วท.ม.,คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม,มหาวิทยาลัยรังสิต
  • คอ.บ.วิศวกรรมโยธา,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศน์

อ.ศักดิ์ดา หอมหวล : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วท.ม.,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ค.บ.สังคมศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์