โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร
" การจัดทำแผนที่แม่บทและแผนที่กายภาพโดยโปรแกรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS "